søndag den 8. februar 2015

Referat af generalforsamling

Onsdag den 4. februar 2015 afholdt Randers Havekreds generalforsamling 'hos Annemarie' 
Referat


Valg af dirigent og stemmetællere
Da den adspurgte dirigent havde fået forfald, trådte Kirsten Høgholm til og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt

Bestyrelsens beretning ved formanden
Formanden, Inger Marie Secher, fremlagde bestyrelsens beretning og sagde bl.a., at Randers Havekreds efter en lidt turbulent periode nu var i fremgang. 

Fremlæggelse og godkendelse af kredsens regnskab
Kassereren, Hans Vester, fremlagde kredsens regnskab, som generalforsamlingen godkendte.

Aktivitetsplan
Indeholdt i beretningen – vil desuden fremgå løbende af kredsens hjemmeside


Valg af bestyrelsesmedlemmer
Inger Marie Secher – 2 år – modtager genvalg
Blev genvalgt
Ubesat bestyrelsespost - 2 år
Valgt blev Julie Bay Østergaard
Thorleif Haahr, menigt medlem udgået - 1 år
Valgt blev Lars Jensen
Birthe Frandsen udtræder efter anmodning - 1 år
Valgt blev Kirsten Høgholm

Valg af suppleanter
2 suppleanter (der er p.t. ingen suppleanter)
Valgt blev Jette Jensen (1. supp.) og Ingrid Funder

Valg af 1 revisor – Inger Vester er ikke på valg
Valgt blev Peter Gregersen
Revisorsuppleant: Jørgen Hansen

Indkomne forslag 
Ingen

Eventuelt
Formanden takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde for Randers Havekreds