VEDTÆGTER


1.1 Havekredsens navn er: Randers Havekreds i Himmerland - Djursland afdeling i Have-selskabet og omfatter området Kronjylland og er hjemmehørende i Randers kommune.

1.2 Havekredsen er en integreret del af Haveselskabets organisation og som sådan ikke en selvstændig juridisk enhed.

1.3 Afdelingens bestyrelse fastsætter vedtægterne for havekredsen og dens virke. Have-kredsens vedtægter og aktiviteter må ikke være stridende mod Haveselskabets ved-tægter og formål.

2. FORMÅL

2.1 Havekredsens formål er inden for rammerne af Haveselskabets formål at:
Fremme interessen, forståelsen og mulighederne for en alsidig og bæredygtig an-vendelse af jorden omkring menneskers bolig, således at den kan bruges til gavn, glæde og inspiration for så mange som muligt.
Virke for bevaring og formidling, udvikling og fornyelse af havekulturen og have-kunsten samt retablering og fastholdelse af de havekulturhistoriske traditioner.

Formålet søges opnået gennem:
Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed.
Et aktivt foreningsliv med udgangspunkt i vidensdeling og engagerede op-levelser i et socialt samvær.
Havebesøg, lokalt og på landsplan
Etablering af udstillingsarrangementer.

3. MEDLEMMER

3.1 Medlemmer i havekredsen er automatisk medlemmer i Haveselskabet.

3.2 Tilhørsforhold til en havekreds afgøres efter medlemmets postnummer eller efter eget valg, med mindre medlemmet har tilkendegivet, at medlemskabet ønskes udøvet di-rekte i Haveselskabet.

4. GENERALFORSAMLING

4.1 Generalforsamlingen er havekredsens højeste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

4.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af have-kredsens medlemmer skriftligt fremsætter begrundet ønske herom. Ekstraordinær ge-neralforsamling skal være indkaldt senest 1 måned og være afholdt senest 2 måneder efter, at ønske herom er fremsat.

4.4 I generalforsamlingen deltager med stemmeret havekredsens medlemmer.

4.5 Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved annoncering i HAVEN eller i den lokale presse eller i publikationer, der sendes direkte til alle kredsens medlemmer eller elektro-nisk med mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.

4.6 Emner, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal meddeles skriftligt til forman-den senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4.7 Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrø-rende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

4.8 Valg til bestyrelsen foregår skriftligt. Andre afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre blot ét medlem kræver skriftlig afstemning.

4.9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om havekredsens virksomhed i det forløbne år
3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af havekredsens budget og aktivitetsplan til orientering
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
6. Valg
a. Medlemmer til bestyrelsen
b. Bestyrelsessuppleant
c. Revisor
d. Revisorsuppleant
7. Eventuelt

4.10 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmin-dre vedtægterne foreskriver andet. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedevæ-relse. Hvert medlemskab har kun én stemme.

4.11 Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af diri-genten.

5. BESTYRELSE

5.1 Bestyrelsen sammensættes som følger:

5.1.1 Mindst 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for to år. Der afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer, idet afgangen for det første år afgøres ved lodtrækning.

5.1.2 Der vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant. Hver for 2 år. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, er det for resten af det afgående bestyrelsesmedlems valgpe-riode.

5.1.3 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.

5.1.4 Selskabets medarbejdere kan ikke indvælges i en kredsbestyrelse.

5.1.5 På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer be-styrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fordeler i øvrigt ar-bejdet blandt sine medlemmer. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden konstituerer kredsbestyrelsen sig igen.

5.1.6. Hvis et bestyrelsesmedlem forventes at have forfald i 3 mdr. eller mere, indkaldes suppleanten i forfaldsperioden.

6. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

6.1 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen fremsætter begæring herom.

6.2 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.

6.3 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

6.4 Bestyrelsen udpeger delegerede til at repræsentere havekredsen på afdelingens delegeretmøde forud for hvert delegeretmøde. Havekredsen har en stemme for hver påbegyndt 200 medlemmer (opgjort pr. 31.12.) Dog kan ingen kreds råde over flere end 5 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Indvælges en delegeret i afdelingens bestyrelse, vælger kredsbestyrelsen en ny delegeret.

6.5 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der rundsendes til samtlige medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet.

6.6 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

6.7 Havekredsen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller hele bestyrelsen.

6.8 * Regnskabsåret er kalenderåret

6.9 * Regnskabet revideres af to revisorer. De vælges af kredsgeneralforsamlingen for 2 år og afgår skiftevis. Revisorsuppleanten afgår hvert år.

6.10 * Regnskabet indsendes til Haveselskabets Foreningsservice forud for generalforsamlingen.

7. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING

7.1 Forslag om ændringer af havekredsens vedtægter eller om havekredsens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsorden for en generalforsamling og skal for at få gyldighed vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer.

7.2 Forslag om havekredsens opløsning skal fremgå af dagsordenen, og i så tilfælde skal denne sendes til Haveselskabets Foreningsservice samt afdelingens formand.

7.3 Opløses havekredsen, overgår kredsens formue til afdelingen, som kan fordele de indkomne midler til de havekredse, hvortil medlemmerne overflyttes.

8. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER


Således vedtaget på Generalforsamlingen i Randers Havekreds den 9. februar 2009
Vedtægterne træder i kraft 9. februar 2009
Vedtægterne erstatter hidtidige vedtægter for Randers Havekreds


Pdf til udprintning