lørdag den 28. januar 2017

Generalforsamling 2017

Referat af ordinær generalforsamling

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 19.00 ”Hos Anne Marie”

1. Valg af dirigent

Hans Hundevad blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning om kredsens virksomhed i det forløbne år. Se den her >>

Formanden, Kirsten Høgholm, aflagde beretning om Randers Kreds’ virksomhed i 2016. Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen uden bemærkninger.

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Kasserer Julie Bay Østergaard gennemgik det af revisor godkendte regnskab for 2016. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

4. Forelæggelse af havekredsens budget til orientering

Julie orienterede om budgettet for 2017. Budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen uden bemærkninger.

5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Ingen forslag modtaget.

6. Valg

a. Medlemmer til bestyrelsen

Følgende blev valgt:

· Julie Bay Østergaard (genvalgt for to år)

· Karl Erik Precht (nyvalgt for to år)

Derudover består bestyrelsen af Kirsten Høgholm, Annie Molbo og Lotte Hansen, der ikke var på valg.

b. Bestyrelsessuppleanter

· 1. suppleant: Britt Jensen (ikke på valg)

· 2. suppleant: Karen Abildgaard (nyvalgt for to år)

c. Revisorer

· Jørgen Hansen (nyvalgt for to år)

· Inger Vester (ikke på valg)

d. Revisorsuppleanter

· Hans Hundevad (nyvalgt for et år)
Efter generalforsamlingen var der foredrag af havearkitekt Hanne Nippin, Skødstrup